Školní metodik prevence a kariérový poradce:

Mgr. Hohlbergerová Dana

tel.: 266 724 457, 721012579          

e-mail :   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konzultační hodiny:

Sudý týden                 Lichý týden

Čt 7:50 – 8:35         St 10:45 – 11:30  

Prosím o domluvení schůzky předem telefonicky nebo emailem.                  

V případě závažných problémů je osobní konzultace možná po individuální dohodě kdykoliv.

 

Standardní činnosti metodika prevence na naší škole:

 • Vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.
 • Zpracovává a podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu pro školu.
 • Metodicky vede činnost pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů.
 • Zajišťuje odborné besedy a kluby v rámci prevence sociálně patologických jevů.
 • Poskytuje informace v oblasti prevence sociálně patologických jevů žákům i jejich zákonným zástupcům.
 • Sleduje a koordinuje integraci žáků – cizinců, prioritou je prevence rasismu a xenofobie.
 • Monitoruje klima ve třídách a případné problémy či rizika řeší ve spolupráci se školním psychologem a výchovným poradcem. 
 • Kontaktuje odpovídající odborné pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů na škole.
 • Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, především navržená a realizovaná opatření.

Standardní činnosti karierového  poradce

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
 • a)  koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
 • b)   základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
 • c)   individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • d)   poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • e)   spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • f)    zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 

OMLOUVÁNÍ ABSENCE

 • Apelujeme na minimalizování absence.
 • Pravidla pro omlouvání absence žáků jsou detailně popsány ve Školním řádu.
 • Buďte důslední při doplňování probrané látky po absenci studenta.
 • Omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je plně v pravomoci jednotlivých pedagogických pracovníků podle následujících pravidel :
 • kratší absence /nejdéle 2 dny/ - omlouvá zákonný zástupce /uvede důvod,délku a podpis/. Doporučujeme lékařské potvrzení.
 • neakutní lékařské vyšetření a ošetření si je povinen žák zajistit mimo dobu vyučování Na nutné ošetření bude žák uvolněn na dobu nezbytně nutnou.
 • dlouhodobá absence – potvrzení od lékaře, popř. jeho tel. číslo pro ověření; oznámit telefonicky škole do 3 dnů
 • rodinné důvody – požádat o uvolnění 3 dny předem
 • uvolnění studenta na delší dobu /sportovní soustředění,rekreace apod./ - 14 dní předem; povoluje pouze ředitel školy
 • omlouvání absence ihned po příchodu do školy, nejpozději do 3 prac.dnů, jinak je absence považována za neomluvenou.
 • svévolné pozměňování záznamů v omluvném listu nebo falšování podpisů jiných osob bude považováno za závažné porušení školního řádu.

 

PODMÍNKY ODLOŽENÉ KLASIFIKACE
V případě, že absence žáka v určitém předmětu za dané pololetí bude vyšší jak 25 %, nemusí pedagog žáka za dané pololetí klasifikovat a žák vykonává zkoušku k doplnění klasifikace z látky za celé pololetí.

 

ZÁSADY EFEKTIVNÍHO UČENÍ

 • Každý den v týdnu si stanovte pravidelný čas, kdy se budete učení věnovat. Příprava by neměla začít hned po návratu ze školy.
 • Neměli byste se například učit s plným žaludkem, v přetopené místnosti apod. K učení zvolte takové místo, kde se vám daří lépe koncentrovat. Je dobré se vyvarovat každého zbytečného hluku.
 • Vždy je dobré začínat nejméně náročným, oblíbeným předmětem a dále je vhodné řadit ze sebou předměty co nejméně příbuzné (matematika, literatura, chemie, dějepis).
 • Při horší koncentraci pozornosti a únavě doporučujeme kratší doby souvislého studia (20 až 30 minut) oddělené přestávkami (stačí 3-10 minut).
 • Důležitější než délka učení je pravidelné opakování.
 • Co si nemůžete zapamatovat si nějakým způsobem zvýrazněte - např. barevné zobrazení, použití velkých písmen apod.
 • Při učení se nové nebo rozsáhlejší látce, např. při opakování, je vhodné projít velmi zhruba nejprve celou látku a potom ji rozdělit do menších úseků. V každém úseku pak najděte hlavní myšlenku a nahlas si ji zformulujte.
 • Při studiu cizích jazyků dodržujeme zásadu bez učení slovíčkům ani den. Nejsou-li nová, opakujte si alespoň stará. Učte se vždy jednak k českému slovu cizí, ale i k cizímu český význam. Slovíčka nejen čtěte a vyslovujte nahlas, ale i pište, abyste si dobře zapamatovali jejich často odlišnou mluvenou a písemnou formu.

Metodické dokumenty:

Školní program proti šikanování, kyberšikana

Užitečné odkazy:

maturita
Nová maturita
cermat – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
SCIO – vzdělávání pro budoucnost

pomaturitní studium (VŠ, VOŠ, jazykové školy, dny otevřených dveří, přípravné kurzy…)
VysokeSkoly.cz – Informace pro správný výběr vysoké školy
kam po maturite.cz
Najdi VŠ.cz
tutor
Gaudeamus
Vejška.cz
Infoabsolvent – Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
Atlas školství
Vysoké školy – vysokeskoly.com
Vyšší odborné školy – vyssiodborneskoly.com

zaměstnání
Úřad práce České republiky
Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí
Úřady práce a volná místa v ČR
ISTP – Integrovaný systém typových pozic
Průvodce světem povolání (PSP)

Práce.cz
jobs.cz
PRÁCE v PRAZE – nabídky práce Praha a okolí
Grafton Recruitment
Profesia
MONSTER