ŠKOLNÍ PORADENSKÉ   PRACOVIŠTĚ

Motto

„Je lépe rizikovým formám chování předcházet účinnou prevencí, než poté problémy složitě řešit.“

 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní poradenské pracoviště poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016. Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č. 116 ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

Personální obsazení ŠPP

Výchovný poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele : Ing. Michaela Martinů

Školní metodik prevence a kariérový poradce: Mgr. Hohlbergerová Dana

pro DOMOV MLÁDEŽE: Marie Kindová – vedoucí vychovatelka

Konzultační hodiny:

Sudý týden                        Lichý týden

Středa  8:40 - 9:40            Středa  8:40 - 9:40

 

Poradenské služby jsou zaměřené na


•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
•    prevenci školní neúspěšnosti,
•    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě
     vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
•    podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými
     životními podmínkami,
•    podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
•    průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření
     příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském
     zařízení,
•    včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
•    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
•    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
•    metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve
     vzdělávací činnosti školy,
•    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
•    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 

Na naší škole je zřízena online Schránka důvěry, ta je určena všem, kteří se potýkají s nějakým problémem – ať už ve škole nebo v osobním životě. Pokud budete mít jakýkoliv problém, dotaz, či vzkaz, budeme rádi, když nám ho pošlete prostřednictvím této e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dokumenty:

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE A JEHO KONCEPCE

 

Informace k individuální konzultacím žákům

Podrobnosti zde.